Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 26/06/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,98- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,17- Nhà máy Sông Hinh: 0,81- Luỹ kế tháng: 31,96- Luỹ kế quý: 123,76- Luỹ kế năm: 275,52; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,9- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,76- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,16- Hồ Sông Hinh: 202,35

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1392204