Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 12/08/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,85- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,84- Nhà máy Sông Hinh: 1,01- Luỹ kế tháng: 15,78- Luỹ kế quý: 67,68- Luỹ kế năm: 246,61; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,49- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,59- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,05- Hồ Sông Hinh: 200,24

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1801923