Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 14/02/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,63- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,63- Luỹ kế tháng: 23,1- Luỹ kế quý: 75,44- Luỹ kế năm: 75,44; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,52- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,32- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,28- Hồ Sông Hinh: 208,93

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1322480