Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 09/12/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,77- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,11- Nhà máy Sông Hinh: 0,66- Luỹ kế tháng: 14,06- Luỹ kế quý: 88,3- Luỹ kế năm: 687,36; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,47- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,36- Hồ Sông Hinh: 205,04

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1294423