Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 23/04/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,9- Nhà máy Sông Hinh: 1,23- Luỹ kế tháng: 33,98- Luỹ kế quý: 33,98- Luỹ kế năm: 185,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,81- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 206,12

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1351604