Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 19/07/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,19- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,95- Nhà máy Sông Hinh: 1,24- Luỹ kế tháng: 45,66- Luỹ kế quý: 45,66- Luỹ kế năm: 534,39; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,95- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,12- Hồ Sông Hinh: 201,85

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1055024