Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 19/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,59- Nhà máy Sông Hinh: 0,54- Luỹ kế tháng: 23,19- Luỹ kế quý: 110,37- Luỹ kế năm: 532,4; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,02- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,12- Hồ Sông Hinh: 197,39

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2283398