Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 26/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,78- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,12- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 79,87- Luỹ kế quý: 79,87- Luỹ kế năm: 79,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,32- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,9- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,55- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1998452