Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

26/02/2012 00:00:00

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 18/09/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,45- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,26- Nhà máy Sông Hinh: 0,19- Luỹ kế tháng: 6,64- Luỹ kế quý: 61,64- Luỹ kế năm: 342,48; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 766,05- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,17- Hồ Sông Hinh: 196,04

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1461427