Ban Kiểm soát

03/12/2012 00:00:00

I. DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông Trương Minh Tuấn               - Trưởng Ban

2. Ông Lê Quang Toản                    - Uỷ viên

3. Ông Quách Vĩnh Bình                  - Uỷ viên

 

II. LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

03/01/1978

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 

07/2000-2002

Chuyên viên tại Công ty Vinafor Sài Gòn - CN Bình Định

2003-06/2007

TP kinh doanh tại Công ty KDTH Kon Tum - CN Bình Định

2007-9/2009

Chuyên viên - Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
9/2009 - nay Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

 

2. Ông Lê Quang Toản - Uỷ viên

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG LÊ QUANG TOẢN.pdf
 

 

3. Ông Quách Vĩnh Bình - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG QUÁCH VĨNH BÌNH.pdf

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 21/10/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,27- Nhà máy Sông Hinh: 0,07- Luỹ kế tháng: 15,3- Luỹ kế quý: 15,3- Luỹ kế năm: 363,84; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,21- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,02- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,26- Hồ Sông Hinh: 198,85

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1491967