Ban Kiểm soát

03/12/2012 00:00:00

I. DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông Trương Minh Tuấn               - Trưởng Ban

2. Ông Trần Văn Hoàng                    - Uỷ viên

3. Ông Quách Vĩnh Bình                  - Uỷ viên

 

II. LÝ LỊCH, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

1. Ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên

- Chức vụ hiện tại:

Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

- Giới tính:

Nam

- Năm sinh:

03/01/1978

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

 

07/2000-2002

Chuyên viên tại Công ty Vinafor Sài Gòn - CN Bình Định

2003-06/2007

TP kinh doanh tại Công ty KDTH Kon Tum - CN Bình Định

2007-9/2009

Chuyên viên - Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
9/2009 - nay Kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Tư vấn và DVKT VSH

 

2. Ông Trần Văn Hoàng - Uỷ viên


 

 

3. Ông Quách Vĩnh Bình - Uỷ viên:

/SƠ YẾU LÝ LỊCH ÔNG QUÁCH VĨNH BÌNH.pdf

 

 

VSH

Số liệu sản xuất ngày 19/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,59- Nhà máy Sông Hinh: 0,54- Luỹ kế tháng: 23,19- Luỹ kế quý: 110,37- Luỹ kế năm: 532,4; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,02- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,12- Hồ Sông Hinh: 197,39

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2283317