Số liệu sản xuất ngày 26/05/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,78- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,34- Nhà máy Sông Hinh: 1,44- Luỹ kế tháng: 57,86- Luỹ kế quý: 144,16- Luỹ kế năm: 395,36; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,49- Hồ B Vĩnh Sơn: 819,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,52- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2591859