Số liệu sản xuất ngày 07/12/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,3- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,71- Luỹ kế tháng: 22,39- Luỹ kế quý: 172,02- Luỹ kế năm: 724,93; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,35- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,76- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2380834