Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiêu chỉnh hệ thống kích từ tổ máy H1 Nhà máy Sông Hinh và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

20/09/2019 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 04/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,19- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,71- Nhà máy Sông Hinh: 1,48- Luỹ kế tháng: 10,37- Luỹ kế quý: 91,6- Luỹ kế năm: 574,57; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,55- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,78- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,98- Hồ Sông Hinh: 206,69

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2690464