Thông tin mời thầu

Mời thầu gói thầu (VS-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A.

23/04/2020 00:00:00
Số liệu sản xuất ngày 04/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,19- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,71- Nhà máy Sông Hinh: 1,48- Luỹ kế tháng: 10,37- Luỹ kế quý: 91,6- Luỹ kế năm: 574,57; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,55- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,78- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,98- Hồ Sông Hinh: 206,69

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2690447