Thông tin cổ đông

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2021.

25/05/2021 00:00:00

I/ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

/01. THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.pdf

/02. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.pdf

/03. PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

/04. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO CÁ NHÂN) .pdf

/05. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

/06. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ 2021.pdf

/07. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ 2021.pdf

/08. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ:

https://drive.google.com/file/d/16VE8YHIKzKqTM7O6xKqSXN1Y-D1zgSE8/view?usp=sharing

/09.TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

https://drive.google.com/file/d/1om2RR0ibjMRxzIePlaD61AmEIET7jl3R/view?usp=sharing

/10. BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐHĐCĐ.pdf

/11. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.pdf

/12.TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS.pdf

/13. TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

https://drive.google.com/file/d/1rX90gh-GDBQtSwNAFj8NLCLYySRw94X9/view?usp=sharing

/14.BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ.pdf

/15.BÁO CÁO CỦA TGĐ TẠI ĐHĐCĐ 2021.pdf

/16.TỜ TRÌNH KQ SXKD TC NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 .pdf

/17.TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỪ NĂM 2020.pdf

/18.TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2021.pdf

/19. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021.pdf

/20.TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2020.pdf

/21. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN.pdf

 

II/ TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

/01. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.pdf

/02. PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP.pdf

/03. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO CÁ NHÂN).pdf

/04. GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP (DÀNH CHO TỔ CHỨC).pdf

VSH

Số liệu sản xuất ngày 16/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,82- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,82- Luỹ kế tháng: 18,87- Luỹ kế quý: 106,05- Luỹ kế năm: 528,08; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,62- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,76- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,09- Hồ Sông Hinh: 197,44

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2282450