Số liệu sản xuất ngày 04/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.19- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0.71- Nhà máy Sông Hinh: 1.48- Luỹ kế tháng: 10.37- Luỹ kế quý: 91.6- Luỹ kế năm: 574.57; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.55- Hồ B Vĩnh Sơn: 822.78- Hồ C Vĩnh Sơn: 974.98- Hồ Sông Hinh: 206.69
False

Số lượt truy cập
Visited: 2690499