Số liệu sản xuất ngày 05/10/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,38- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,66- Nhà máy Sông Hinh: 1,72- Luỹ kế tháng: 16,76- Luỹ kế quý: 16,76- Luỹ kế năm: 734,49; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,58- Hồ B Vĩnh Sơn: 826,34- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,15- Hồ Sông Hinh: 206,71

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2767241