Daily news
Số liệu sản xuất ngày 22/09/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.98- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.63- Nhà máy Sông Hinh: 1.35- Luỹ kế tháng: 57.94- Luỹ kế quý: 210.57- Luỹ kế năm: 693.53; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.27- Hồ B Vĩnh Sơn: 824.41- Hồ C Vĩnh Sơn: 979.1- Hồ Sông Hinh: 206.29
False

Số lượt truy cập
Visited: 2751830