Báo cáo thường niên

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 21/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1.73- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.04- Nhà máy Sông Hinh: 0.69- Luỹ kế tháng: 33.05- Luỹ kế quý: 33.05- Luỹ kế năm: 585.96; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.34- Hồ B Vĩnh Sơn: 820.32- Hồ C Vĩnh Sơn: 978.12- Hồ Sông Hinh: 200.63
False

Số lượt truy cập
Visited: 2325377