Số liệu sản xuất ngày 26/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,79- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,49- Nhà máy Sông Hinh: 1,3- Luỹ kế tháng: 44,03- Luỹ kế quý: 44,03- Luỹ kế năm: 596,94; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,6- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,81- Hồ C Vĩnh Sơn: 979,7- Hồ Sông Hinh: 202,96

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2329810