Số liệu sản xuất ngày 02/12/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,26- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,67- Luỹ kế tháng: 6,41- Luỹ kế quý: 156,04- Luỹ kế năm: 708,95; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,95- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,85- Hồ C Vĩnh Sơn: 982,28- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2375343