Khoa học công nghệ

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 07/12/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.3- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.59- Nhà máy Sông Hinh: 1.71- Luỹ kế tháng: 22.39- Luỹ kế quý: 172.02- Luỹ kế năm: 724.93; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.58- Hồ B Vĩnh Sơn: 827.35- Hồ C Vĩnh Sơn: 981.76- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 2380866