Số liệu sản xuất ngày 28/06/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.11- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.47- Nhà máy Sông Hinh: 1.64- Luỹ kế tháng: 70.24- Luỹ kế quý: 226.49- Luỹ kế năm: 477.69; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773.29- Hồ B Vĩnh Sơn: 820.43- Hồ C Vĩnh Sơn: 977.5- Hồ Sông Hinh: 208.17
False

Số lượt truy cập
Visited: 2639391