Số liệu sản xuất ngày 26/05/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.78- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.34- Nhà máy Sông Hinh: 1.44- Luỹ kế tháng: 57.86- Luỹ kế quý: 144.16- Luỹ kế năm: 395.36; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773.49- Hồ B Vĩnh Sơn: 819.89- Hồ C Vĩnh Sơn: 978.52- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 2593562