Số liệu sản xuất ngày 19/01/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,37- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,63- Nhà máy Sông Hinh: 1,74- Luỹ kế tháng: 63,54- Luỹ kế quý: 63,54- Luỹ kế năm: 63,54; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,33- Hồ B Vĩnh Sơn: 826,2- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,09- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2433970