Số liệu sản xuất ngày 24/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,64- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,26- Nhà máy Sông Hinh: 0,38- Luỹ kế tháng: 39,09- Luỹ kế quý: 39,09- Luỹ kế năm: 592; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,68- Hồ B Vĩnh Sơn: 821,25- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,96- Hồ Sông Hinh: 201,21

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2325433