Số liệu sản xuất ngày 18/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.39- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.14- Nhà máy Sông Hinh: 1.25- Luỹ kế tháng: 37.28- Luỹ kế quý: 118.51- Luỹ kế năm: 601.47; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774.27- Hồ B Vĩnh Sơn: 823.54- Hồ C Vĩnh Sơn: 976.06- Hồ Sông Hinh: 206.34
False

Số lượt truy cập
Visited: 2703024