Số liệu sản xuất ngày 17/01/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3.37- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.63- Nhà máy Sông Hinh: 1.74- Luỹ kế tháng: 56.81- Luỹ kế quý: 56.81- Luỹ kế năm: 56.81; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.33- Hồ B Vĩnh Sơn: 826.32- Hồ C Vĩnh Sơn: 981.01- Hồ Sông Hinh: 209
False

Số lượt truy cập
Visited: 2431749