Số liệu sản xuất ngày 18/08/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,39- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,14- Nhà máy Sông Hinh: 1,25- Luỹ kế tháng: 37,28- Luỹ kế quý: 118,51- Luỹ kế năm: 601,47; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,27- Hồ B Vĩnh Sơn: 823,54- Hồ C Vĩnh Sơn: 976,06- Hồ Sông Hinh: 206,34

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2703110