Quan hệ cổ đông

Daily news
Số liệu sản xuất ngày 26/10/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2.79- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1.49- Nhà máy Sông Hinh: 1.3- Luỹ kế tháng: 44.03- Luỹ kế quý: 44.03- Luỹ kế năm: 596.94; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775.6- Hồ B Vĩnh Sơn: 821.81- Hồ C Vĩnh Sơn: 979.7- Hồ Sông Hinh: 202.96
False

Số lượt truy cập
Visited: 2329731