• Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

  • Sáng kiến cải tạo hồi tiếp kim phun nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.

Số liệu sản xuất ngày 25/09/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,33- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,33- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 41,54- Luỹ kế quý: 150,48- Luỹ kế năm: 639,21; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,32- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,48- Hồ C Vĩnh Sơn: 977,7- Hồ Sông Hinh: 201,57

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1085269