• Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  • EVN_THÔNG TIN BÁO CHÍ: Các đơn vị ngành điện chủ động triển khai gấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

  • Tham gia hội diễn văn nghệ Tổng công ty phát điện 3 - năm 2021.

  • Đảng bộ công ty VSH: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  • Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Hòa lưới điện Quốc gia.

Số liệu sản xuất ngày 19/09/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,13- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,59- Nhà máy Sông Hinh: 0,54- Luỹ kế tháng: 23,19- Luỹ kế quý: 110,37- Luỹ kế năm: 532,4; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,02- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,92- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,12- Hồ Sông Hinh: 197,39

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2283307