• Ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  • EVN_THÔNG TIN BÁO CHÍ: Các đơn vị ngành điện chủ động triển khai gấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

  • Tham gia hội diễn văn nghệ Tổng công ty phát điện 3 - năm 2021.

  • Đảng bộ công ty VSH: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  • Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum: Hòa lưới điện Quốc gia.

Số liệu sản xuất ngày 26/05/2022 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,78- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,34- Nhà máy Sông Hinh: 1,44- Luỹ kế tháng: 57,86- Luỹ kế quý: 144,16- Luỹ kế năm: 395,36; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,49- Hồ B Vĩnh Sơn: 819,89- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,52- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2591862