• Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 thăm hỏi nhân dịp "Tháng công nhân" năm 2018.

  • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018.

  • Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III".

  • Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

Số liệu sản xuất ngày 20/06/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,43- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,49- Nhà máy Sông Hinh: 0,94- Luỹ kế tháng: 35,74- Luỹ kế quý: 187,22- Luỹ kế năm: 453,31; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,43- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,72- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,2- Hồ Sông Hinh: 203,73

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1209693