• Hưởng ứng "Tuần lễ Hồng EVN lần VI- 2020"

  • EVNGENCO 3 TẶNG 80 MÁY VI TÍNH CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TỈNH GIA LAI VÀ KON TUM.

  • Khối SXKD và DV Trung ương tặng nhà đại đoàn kết.

  • Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025).

  • Hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN lần V - 2019"

Số liệu sản xuất ngày 26/01/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,78- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,12- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 79,87- Luỹ kế quý: 79,87- Luỹ kế năm: 79,87; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,32- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,9- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,55- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1998335