• Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

  • Hội thao Ban quản lý dự án năm 2017.

  • Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Tạo bước phát triển ổn định và bền vững, gắn kinh doanh với phát triển xã hội.

  • Lãnh đạo Tổng công ty phát điện 3 thăm hỏi, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt.

  • Ủng hộ đồng bào Bình Định bị lũ lụt.

Số liệu sản xuất ngày 16/10/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,06- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,03- Nhà máy Sông Hinh: 0,03- Luỹ kế tháng: 12,7- Luỹ kế quý: 12,7- Luỹ kế năm: 659,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,95- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,56- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,59- Hồ Sông Hinh: 203,85

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1095993