Số liệu sản xuất ngày 17/11/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,58- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,58- Luỹ kế tháng: 23,29- Luỹ kế quý: 52,31- Luỹ kế năm: 400,86; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 770,26- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,16- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,55- Hồ Sông Hinh: 207,28

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1517919