Số liệu sản xuất ngày 15/07/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,18- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,28- Nhà máy Sông Hinh: 0,9- Luỹ kế tháng: 12,2- Luỹ kế quý: 12,2- Luỹ kế năm: 293,04; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,45- Hồ B Vĩnh Sơn: 812,7- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,14- Hồ Sông Hinh: 201,04

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1405766