Số liệu sản xuất ngày 15/11/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,06- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,15- Nhà máy Sông Hinh: 0,91- Luỹ kế tháng: 18,37- Luỹ kế quý: 60,64- Luỹ kế năm: 659,69; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,12- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,44- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,35- Hồ Sông Hinh: 196,84

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1284546