Số liệu sản xuất ngày 26/05/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,76- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 0,76- Luỹ kế tháng: 36,24- Luỹ kế quý: 83,76- Luỹ kế năm: 235,52; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,73- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,13- Hồ Sông Hinh: 204,94

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1371666