Số liệu sản xuất ngày 18/01/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,94- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,56- Nhà máy Sông Hinh: 1,38- Luỹ kế tháng: 56,53- Luỹ kế quý: 56,53- Luỹ kế năm: 56,53; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,53- Hồ B Vĩnh Sơn: 825,88- Hồ C Vĩnh Sơn: 980,05- Hồ Sông Hinh: 209

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1135091