Số liệu sản xuất ngày 19/11/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,2- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,57- Nhà máy Sông Hinh: 1,63- Luỹ kế tháng: 54,64- Luỹ kế quý: 82,52- Luỹ kế năm: 729,56; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,32- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,3- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,59- Hồ Sông Hinh: 208,7

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1110579