Số liệu sản xuất ngày 24/09/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,66- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,41- Nhà máy Sông Hinh: 0,25- Luỹ kế tháng: 42,28- Luỹ kế quý: 147,36- Luỹ kế năm: 326,28; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,96- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,13- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,03- Hồ Sông Hinh: 197,19

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1852989