Số liệu sản xuất ngày 17/07/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,12- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,23- Nhà máy Sông Hinh: 0,89- Luỹ kế tháng: 28,16- Luỹ kế quý: 28,16- Luỹ kế năm: 501,33; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,6- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,04- Hồ C Vĩnh Sơn: 972,65- Hồ Sông Hinh: 201,71

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1223210