Số liệu sản xuất ngày 24/11/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 3,25- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,59- Nhà máy Sông Hinh: 1,66- Luỹ kế tháng: 65,88- Luỹ kế quý: 112,16- Luỹ kế năm: 446,32; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,48- Hồ B Vĩnh Sơn: 827,19- Hồ C Vĩnh Sơn: 981,23- Hồ Sông Hinh: 208,67

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1918123