Số liệu sản xuất ngày 31/03/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,24- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,49- Nhà máy Sông Hinh: 0,75- Luỹ kế tháng: 30,98- Luỹ kế quý: 84,59- Luỹ kế năm: 84,59; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 773,45- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,55- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,87- Hồ Sông Hinh: 206,16

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1651489