Số liệu sản xuất ngày 19/04/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 2,03- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,37- Nhà máy Sông Hinh: 0,66- Luỹ kế tháng: 44,93- Luỹ kế quý: 44,93- Luỹ kế năm: 275,35; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 774,01- Hồ B Vĩnh Sơn: 822,06- Hồ C Vĩnh Sơn: 974,86- Hồ Sông Hinh: 205,86

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2102823