Số liệu sản xuất ngày 21/03/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,52- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,5- Nhà máy Sông Hinh: 1,02- Luỹ kế tháng: 38,7- Luỹ kế quý: 137,58- Luỹ kế năm: 137,58; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771,05- Hồ B Vĩnh Sơn: 816,79- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,19- Hồ Sông Hinh: 207,31

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1335944