Số liệu sản xuất ngày 22/07/2021 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,32- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,57- Nhà máy Sông Hinh: 0,75- Luỹ kế tháng: 38,98- Luỹ kế quý: 38,98- Luỹ kế năm: 461,01; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,86- Hồ B Vĩnh Sơn: 815,88- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,38- Hồ Sông Hinh: 200,65

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 2223171