Số liệu sản xuất ngày 22/10/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,01- Nhà máy Sông Hinh: 0,64- Luỹ kế tháng: 28,3- Luỹ kế quý: 28,3- Luỹ kế năm: 362,46; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 775,5- Hồ B Vĩnh Sơn: 820,99- Hồ C Vĩnh Sơn: 978,45- Hồ Sông Hinh: 202,91

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1884369