Số liệu sản xuất ngày 19/09/2018 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,02- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,64- Nhà máy Sông Hinh: 0,38- Luỹ kế tháng: 23,29- Luỹ kế quý: 110,66- Luỹ kế năm: 583,83; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 767,16- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,62- Hồ C Vĩnh Sơn: 971,31- Hồ Sông Hinh: 196,84

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1258292