Số liệu sản xuất ngày 17/01/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,65- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0- Nhà máy Sông Hinh: 1,65- Luỹ kế tháng: 28,74- Luỹ kế quý: 28,74- Luỹ kế năm: 28,74; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 771,66- Hồ B Vĩnh Sơn: 814,74- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,41- Hồ Sông Hinh: 209

SlideShow
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1309978