Số liệu sản xuất ngày 21/10/2019 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 0,34- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,27- Nhà máy Sông Hinh: 0,07- Luỹ kế tháng: 15,3- Luỹ kế quý: 15,3- Luỹ kế năm: 363,84; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 765,21- Hồ B Vĩnh Sơn: 813,02- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,26- Hồ Sông Hinh: 198,85

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1491928