Số liệu sản xuất ngày 28/05/2020 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,06- Nhà máy Vĩnh Sơn: 0,38- Nhà máy Sông Hinh: 0,68- Luỹ kế tháng: 30,13- Luỹ kế quý: 53,97- Luỹ kế năm: 138,56; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 769,57- Hồ B Vĩnh Sơn: 817,51- Hồ C Vĩnh Sơn: 970,7- Hồ Sông Hinh: 204,94

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1714942