Số liệu sản xuất ngày 25/09/2017 - Thông tin sản lượng điện (triệu kWh): Sản lượng: 1,33- Nhà máy Vĩnh Sơn: 1,33- Nhà máy Sông Hinh: 0- Luỹ kế tháng: 41,54- Luỹ kế quý: 150,48- Luỹ kế năm: 639,21; Thông tin mức nước hồ(m): Hồ A Vĩnh Sơn: 768,32- Hồ B Vĩnh Sơn: 818,48- Hồ C Vĩnh Sơn: 977,7- Hồ Sông Hinh: 201,57

Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 1085273