Giới thiệu

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia  vào ngày 04/12/1994. Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm theo thiết kế 300 triệu KWh. Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện Quốc gia.  

Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

Năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích luỹ trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý của Nhà máy Vĩnh Sơn, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh gồm 02 tổ máy có công suất 70 MW, sản lượng điện hàng năm theo thiết kế 350 triệu KWh. Do đó, từ tháng 7 năm 2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Nhà máy thủy điện Sông Hinh

Tháng 11 năm 2003, theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 28/10/2003  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định số 2992/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh có nhiệm vụ thực hiện cổ phần hoá trong năm 2004. Ngày 02/12/2004, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 151/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh và ngày 04/05/2005 Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi mới Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Đây là một bước chuyển quan trọng  trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

Nhằm mở rộng quy mô, năng lực sản xuất của Công ty, ngày 27/9/2009 Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum được khởi công xây dựng tại xã Ngọc Tem, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum, gồm 02 tổ máy có công suất 220 MW, sản lượng điện theo thiết kế 814 triệu kWh/năm. Ngày 01/4/2021 Nhà máy đã vận hành phát điện thương mại hòa lưới điện Quốc gia. Hiện nay Nhà máy được tổ chức sản xuất và quản lý theo mô hình chi nhánh của Công ty với tên gọi Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum – CN VSH.

Cửa nhận nước nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum

Đến nay, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh sở hữu 03 nhà máy thủy điện hoạt động ổn định với tổng công suất là 356 MW, cung cấp sản lượng điện khoảng 1,8 tỷ kWh/năm vào lưới điện Quốc gia. Ngoài chức năng sản xuất điện, các nhà máy còn đảm nhiệm việc cấp nước cho hạ du vào mùa kiệt, đặc biệt là Nhà máy Thủy điện Sông Hinh cấp nước tưới cho hơn 20.000 ha.

2. Các mốc lịch sử lớn của Công ty:

  • Ngày 15/9/1991 Khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn;
  • Ngày 04/12/1994 khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn và hoà lưới điện Quốc Gia;
  • Ngày 23/11/1995 khởi công Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh;
  • Ngày 23/10/1999 Tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh;
  • Ngày 03/7/2000 Đổi tên Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh;
  • Ngày 31/3/2001 khánh thành kết thúc quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Hinh;
  • Ngày 04/05/2005 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo Quyết định số 151/2004/QĐ-BCN ngày 02/12/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương);
  • Ngày 27/9/2009 Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum;
  • Ngày 01/4/2021 Thủy điện Thượng Kon Tum phát điện hòa lưới điện Quốc gia.