Hội đồng quản trị

Thành phần và cơ cấu HĐQT

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU (cổ phần) TỶ LỆ
CÁ NHÂN Đại diện

1

Võ Thành Trung Chủ tịch HĐQT 298.242 43.309.829 18,46%

2

Nguyễn Văn Thanh TV HĐQT – TGĐ 21.183 28.873.219 12,23%

3

Lê Tuấn Hải TV HĐQT không điều hành - - -

4

Nguyễn Quang Quyền TV HĐQT không điều hành - 119.195.478 50,45%

5

Nguyễn Thanh Hải TV HĐQT độc lập - - -

Lý lịch Hội đồng quản trị

Ông VÕ THÀNH TRUNG

Ông VÕ THÀNH TRUNG

Chủ tịch HĐQT

 • Năm sinh: 1967
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
 • 1988-nay

  Tham gia VSH từ khi xây dựng NM Vĩnh Sơn

 • 2009-2015

  Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

 • 2015-nay

  Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Số cổ phiếu sở hữu: 298.242 CP, chiếm tỷ lệ 0,13% vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện: 43.309.829 CP, chiếm tỷ lệ 18,33% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN VĂN THANH

Ông NGUYỄN VĂN THANH

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

 • Năm sinh: 1966
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:
 • 1992-nay

  Tham gia VSH từ khi xây dựng NM Vĩnh Sơn

 • 2009-2015

  Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

 • 2015-nay

  Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Số cổ phiếu sở hữu: 21.183 CP, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ
Số cổ phiếu đại diện: 28.873.219 CP, chiếm tỷ lệ 12,23% vốn điều lệ

Ông LÊ TUẤN HẢI

Ông LÊ TUẤN HẢI

Thành viên HĐQT không điều hành

 • Năm sinh: 1970
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

Quá trình công tác:
 • 2017-nay

  Là thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Không

Ông NGUYỄN QUANG QUYỀN

Ông NGUYỄN QUANG QUYỀN

Thành viên HĐQT không điều hành

 • Năm sinh: 1970
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:
 • 2019-nay

  Là thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Cá nhân: 0
Đại diên sở hữu: 119.195.478 CP chiếm 50,45% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN THANH HẢI

Ông NGUYỄN THANH HẢI

Thành viên HĐQT độc lập

 • Năm sinh: 1967
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Quá trình công tác:
 • 2019-nay

  Là thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

không

Chức danh thành viên Hội đồng quản trị tại các công ty khác

STT Họ và Tên Chức danh Chức danh TV HĐQT tại Công ty khác

1

Võ Thành Trung Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thuỷ điện Sêsan 3A từ ngày 22/12/2017 đến ngày 29/6/2021

2

Nguyễn Văn Thanh TV HĐQT – TGĐ Không có

3

Lê Tuấn Hải TV HĐQT không điều hành - Thành viên HĐQT CTCP Nhiệt điện Phả Lại
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Mơ
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Miền Nam
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

4

Nguyễn Quang Quyền TV HĐQT không điều hành - Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Mơ
- Thành viên HĐQT CTCP Nhiệt điện Phả Lại
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Miền Trung
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

5

Nguyễn Thanh Hải TV HĐQT độc lập Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thái An