Ban Giám đốc điều hành

Thành phần và cơ cấu Ban TGĐ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU (cổ phần) TỶ LỆ
CÁ NHÂN Đại diện

1

Nguyễn Văn Thanh TV HĐQT – TGĐ 21.183 28.873.219 12,23%

2

Dương Tấn Tưởng Phó Tổng Giám đốc 21.190 - 0,01%

3

Hoàng Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc - - -

4

Phan Thị Thanh Thúy Kế toán trưởng - - -

Lý lịch Ban Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN THANH

Ông NGUYỄN VĂN THANH

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

 • Năm sinh: 1966
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:
 • 1992-nay

  Tham gia VSH từ khi xây dựng NM Vĩnh Sơn

 • 2009-2015

  Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

 • 2015-nay

  Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Số cổ phiếu sở hữu: 21.183 CP, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ
Số cổ phiếu đại diện: 28.873.219 CP, chiếm tỷ lệ 12,23% vốn điều lệ

Ông DƯƠNG TẤN TƯỞNG

Ông DƯƠNG TẤN TƯỞNG

Phó TGĐ

 • Năm sinh: 1976
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điện

Quá trình công tác:
 • 1999-nay

  Tham gia VSH từ khi xây dựng NM Vĩnh Sơn

 • 2010-nay

  Phó TGĐ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Sở hữu: 21.190 CP, tỷ lệ 0,01%
Đại diện: 0

Ông HOÀNG ANH TUẤN

Ông HOÀNG ANH TUẤN

Phó TGĐ

 • Năm sinh: 1968
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện

Quá trình công tác:
 • 1992-nay

  Tham gia VSH từ khi xây dựng NM Vĩnh Sơn

 • 2009-nay

  Phó TGĐ CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

Không

Bà PHAN THỊ THANH THÚY

Bà PHAN THỊ THANH THÚY

Kế toán trưởng

 • Năm sinh: 1981
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán

Quá trình công tác:
 • 2004-nay

  Làm việc tại phòng TC-KT của VSH

 • 2020-nay

  Kế toán trưởng tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh


Số CP nắm giữ tại thời điểm hiện nay

không