Công bố thông tin

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thứ hai, 6/3/2023 | 09:17 GMT+7

I/ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT:

01. /Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

02. /Phiếu đăng ký tham dự họp.pdf

03. /Giấy ủy quyền tham dự họp.pdf

04. /Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên tham gia BKS.pdf

05. /Đơn ứng cử thành viên BKS.pdf

06. /Giấy ủy quyền ứng cử thành viên BKS.pdf

07. /Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.pdf

08. /Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ.pdf

09. /Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.pdf

10. /Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

11. /Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

12. /Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

13. /Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

14. /Thông báo nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS.pdf

15. /Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.pdf

16. /Tờ trình kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.pdf

17. /Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022.pdf

18. /Tờ trình phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023.pdf

19. /TT thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và đế xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2023.pdf

20. /TT về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận từ năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023.pdf

21. /Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.pdf

22. /Thẻ biểu quyết.pdf

23. /Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

 

II/ TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

01. /Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.pdf

02. /Phiếu đăng ký tham dự họp.pdf

03. /Giấy ủy quyền tham dự họp.pdf

04. /Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên tham gia BKS.pdf

05. /Đơn ứng cử thành viên BKS.pdf

06. /Giấy ủy quyền ứng cử thành viên BKS.pdf

 

VSH