Hoạt động Đoàn thể

Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013

Thứ tư, 12/6/2013 | 00:00 GMT+7
Ngày 07/06/2013, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013, về dự hội nghị có 99 đại biểu đại điện cho 181 lao động toàn công ty.

Hội nghị đã nghe Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2013, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp trong thời gian qua; nghe Chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan, kết quả Hội nghị người lao động cấp cơ sở và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Tại hội nghị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên…Đặc biệt, trong hội nghị lần này đã thông qua Thỏa ước lao động tập thể mới với những nội dung được cập nhật và cụ thể hoá Bộ luật lao động mới được ban hành năm 2012, trong đó có nhiều vấn đề, chế độ chính sách được đưa vào có lợi hơn cho người lao động.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Các tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương tại Hội nghị

Năm 2012, các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 429,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 233,99 tỷ đồng, cổ tức cho cổ đông 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,0 triệu đồng. Với những thành tích đạt được, công ty đã được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định tặng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua. Cũng tại hội nghị, Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013.

VSH