Hoạt động Đoàn thể

Đảng bộ VSH: Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII.

Thứ hai, 20/3/2023 | 15:08 GMT+7
Ngày 17/3, Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (Đảng ủy Khối), tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sinh hoạt Đảng bộ lần 01 năm 2023.

Tham dự, quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo Hội nghị lần này có đồng chí Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt: Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau buổi học tập, nghiên cứu, các đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đồng thời qua đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế hoạch SXKD năm 2023, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty. Cũng trong dịp này, Đảng ủy Công ty lồng ghép tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ lần thứ nhất năm 2023, nghe đồng chí Võ Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và tình hình sản xuất kinh doanh 03 tháng đầu năm của Công ty để cho đảng viên nắm, biết.

Năm 2023, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn không thuận lợi và sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh thủy điện nói chung và VSH nói riêng, do đó các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ cần phải quán triệt tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Đ/c Phạm Công Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết

Đ/c Võ Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo

 

Nguyễn Thúc Nghiêm