Hoạt động Đoàn thể

Đảng bộ VSH: Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII.

Thứ hai, 25/12/2023 | 09:09 GMT+7
Ngày 22/12, Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (Đảng ủy Khối), tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và chỉ đạo Hội nghị lần này có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty và 96 đảng viên tham dự bằng hình thức phổ biến trực tiếp tại Văn phòng Công ty và trực tuyến tại 03 chi bộ các nhà máy thủy điện.

Hội nghị đã quán triệt: Nghị quyết số 42 - NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43 - NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44 - NQ/TW ngày 24/11/2023 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45 - NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Sau buổi học tập, nghiên cứu, các đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Đồng thời qua đó, Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị, nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị, kế hoạch SXKD được giao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Nguyễn Thúc Nghiêm